Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 887
Lượt truy cập trong tuần: 3365
Lượt truy cập trong tháng: 13376
Lượt truy cập trong năm: 274959
Tổng số truy cập: 4037803

TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

DANH MỤC HỒ SƠ TÀI LIỆU DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2,5 ĐOẠN NGUYỄN TRÃI (QUỐC LỘ 6) ĐẾN ĐẦM HỒNG
Ngày đăng 24/05/2024 | 16:48  | Lượt xem: 126

DANH MỤC HỒ SƠ TÀI LIỆU

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2,5 ĐOẠN NGUYỄN TRÃI ( QUỐC LỘ 6) ĐẾN ĐẦM HỒNG  

 

I

Danh mục tài liệu pháp lý của dự án

1

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

2

Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng

3

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội

4

Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Thanh Xuân

5

Văn bản số 10246/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 28/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn định vị mốc khu đất thu hồi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng

6

Văn bản số 768/SXD-QLN ngày 29/01/2024 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc bố trí quỹ nhà tái định cư thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn quận Thanh Xuân.

7

Văn bản số 1792/VP-TNMT ngày 16/02/2023 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc bố trí quỹ nhà tái định cư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận Thanh Xuân

8

Văn bản số 2044/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 22/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thống nhất định vị mốc khu đất thu hồi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng (Có Biên bản họp ngày 13/3/2024 kèm theo).

9

Biên bản họp về việc kiểm tra định vị mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa, ngày 13/3/2024

10

Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND quận Thanh Xuân về việc giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng.

11

Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND quận Thanh Xuân về việc thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng

12

Các Quyết định số 975/QĐ-UBND; số 976/QĐ-UBND; số 977/QĐ-UBND; số 978/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND quận Thanh Xuân về việc thành lập Tổ công tác phường Khương Đình, Khương Trung, Thượng Đình, Hạ Đình để thực hiện GPMB Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng

13

Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 03/5/2025 của UBND quận Thanh Xuân về việc điều chỉnh tên thành viên Tổ công tác phường Khương Đình tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND quận Thanh Xuân để thực hiện GPMB Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) dến Đầm Hồng trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân

II

Danh mục văn bản quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1

Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phế duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư.

2

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

3

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024

4

Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND Thành phố ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm co sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

5

Thông báo số 7896/TB-STC ngày 29/12/2023 của Sở Tài chính về mức giá tối đa làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ cho từng nhóm cây trồng, vật nuôi là thủy sản không di chuyển được khi Nhà nước thu hồi đất năm 2024

6

Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

III/ Các văn bản pháp luật khác có liên quan

Luật đất đai năm 2013; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

https://thanhxuan.hanoi.gov.vn/chinh-tri-kinh-te-do-thi/-/asset_publisher/vtF9lCT0seRu/content/danh-muc-ho-so-tai-lieu-du-an-xay-dung-uong-vanh-ai-2-5-oan-nguyen-trai-quoc-lo-6-en-am-hong